1. Każdy właściciel* zamieszkałej nieruchomości położonej na terenie Gminy Raszyn ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularze deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Raszyn:

  • na stojakach przy wejściu

I w formie elektronicznej

*właściciel - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

  1. Każdy mieszkaniec składając korektę deklaracji zmniejszającą ilość osób zamieszkałych jest zobowiązany do złożenia również oświadczenia informującego o przyczynie zmiany.
  2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Raszyn nową deklarację w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
  3. w przypadku gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości – należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowe za udzielone pełnomocnictwo do podpisania deklaracji w wysokości 17 zł.
  4. Deklarację można złożyć osobiście w kancelarii urzędu, wysłać pocztą lub dostarczyć drogą elektroniczną za pomocą systemu e-PUAP (przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub poprzez profil zaufany weryfikowany przez Urząd Skarbowy w Pruszkowie)
  5. Nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza

Informujemy, że nieruchomości niezamieszkałe, na których prowadzona jest działalność gospodarcza pozostały na starych zasadach tzn. powinny posiadać umowę z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

Pobierz deklarację:

Pliki do pobrania