Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” realizowany przez Gminę Raszyn jest kolejnym etapem działań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na jej obszarze.

Planowany całkowity koszt budowy systemu kanalizacyjnego to kwota 35 660 944,41 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to suma 18 620 481,47. Projekt realizowany jest z funduszy Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0057/16-00 zawartej w dniu 24 zerwa 2016 r. pomiędzy Gminą Raszyn – beneficjentem a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będącym instytucją Wdrażającą.

Finalnie przewiduje się, iż ramach 36 kontraktów na roboty budowlane wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o długości 41,25 km w miejscowościach Sękocin Stary, Janki, Laszczki, Podolszyn Nowy, Dawidy Bankowe, Dawidy, Łady, Nowe Grocholice, Raszyn, Słomin, Falenty Nowe, Sękocin Nowy oraz 1.46 km sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Sękocin Stary.

Celem projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” jest zwiększenie liczny ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniających podwyższone usuwanie biogenów. Zostanie to osiągnięte dzięki dokończeniu budowy systemów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach. Realizacja projektu pozwoli tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce.