Raszyn, 31 października 2017 roku

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn
w sprawie zgłoszenia wniosku własnego w trybie Art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.)

Na podstawie Art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że wpłynęła do niego oferta Klubu Sportowego Raszyn, dotycząca realizacji zadania: „Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych seniorów i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.”

Punkt I. Treść wniosku własnego.

Nazwa wnioskodawcy Tytuł zadania Kwota dofinansowania Termin realizacji
Klub Sportowy Raszyn
„Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych seniorów i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.”
10 000 zł Do dnia 31.12.2017 r.

Punkt II. Uprawnienia osób trzecich.

Na podstawie Art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że każdy, w terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Punkt III. Podpisanie umowy na realizację zadania.

Po terminie określonym w punkcie II oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag od osób trzecich Wójt Gminy Raszyn podpisze umowę na realizację zadania z wnioskodawcą.

Pliki do pobrania