Raszyn, dnia 16.02.2016 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Raszyn

O wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.” przyjętego Uchwałą Nr XV/141/15Rady Gminy Raszyn w dniu 19 listopada 2015 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 33/2016 Wójta Gminy Raszyn z dnia 8 lutego 2016 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania w roku 2016 Organizacje składające oferty
I Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
1.1 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna – w ramach sekcji klubów sportowych dla grup wiekowych seniorów i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.
120 000 zł

Klub Sportowy Raszyn

0 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Łady”
1.2 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.
248 500 zł

Klub Sportowy Raszyn

101 500 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Łady”
1.3 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.

35 000 zł


Uczniowski Klub Sportowy „Łady”
1.4 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: jeździectwo – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.


15 000 zł.

Klub Sportowy Raszyn
1.5 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.
40 000 zł.

Klub Sportowy Raszyn
1.6 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

30 000 zł


Klub Sportowy Raszyn
1.7 Działania na rzecz rozwoju rekreacji ruchowej w różnych grupach wiekowych oraz organizowania imprez i zawodów dyscyplin sportowych rekreacji ruchowej, na terenie Gminy Raszyn.
2 500 zł

Klub Sportowy Raszyn
1.8 Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych poprzez organizację obozów sportowych i zgrupowań sportowych dla zawodników trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Raszyn.
60 000 zł

Klub Sportowy Raszyn

30 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Łady”

10 000 zł Uczniowski Klub Sportowy GOS Raszyn
1.9 Organizacja Biegu Raszyńskiego na terenie Gminy Raszyn. 55 000 zł. Klub Sportowy Raszyn
1.10 Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana. 16 500 zł
Klub Sportowy
Raszyn
1.11 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: pływanie – w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21 na terenie Gminy Raszyn.
72 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy GOS Raszyn

Pliki do pobrania