Raszyn, dnia 18.02.2019 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Raszyn

O wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.” przyjętego Uchwałą Nr LXI/549/2018 Rady Gminy Raszyn w dniu 13 listopada 2018 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 25/2019 Wójta Gminy Raszyn z dnia 08 lutego 2019 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania w roku 2019 Organizacje składające oferty
I Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
1.1 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i seniorów o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn. 393 000 zł Klub Sportowy Raszyn
118 500 zł Uczniowski Klub Sportowy „Łady”
8 500 zł Klub Sportowy GKS Podolszyn
1.2 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.

35 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Łady”

1.3 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn. 50 000 zł. Klub Sportowy Raszyn
1.4 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

30 000 zł

Klub Sportowy Raszyn
1.5 Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych poprzez organizację obozów sportowych i zgrupowań sportowych dla zawodników trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Raszyn. 60 000 zł Klub Sportowy Raszyn
20 000 zł Uczniowski Klub Sportowy „Łady”
10 000 zł Uczniowski Klub Sportowy GOS Raszyn
Oferta została wycofana UKS Orlęta Raszyn
0 zł Uczniowski Klub Sportowy Szczypiorniak Lesznowola
1.6 Organizacja Biegu Raszyńskiego na terenie Gminy Raszyn. 55 000 zł. Klub Sportowy Raszyn
1.7 Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana. 20 000 zł Klub Sportowy
Raszyn
1.8 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: pływanie – w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21 na terenie Gminy Raszyn. 72 000 zł Uczniowski Klub Sportowy GOS Raszyn
1.9 Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka (piłka siatkowa) w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn. 15 000 zł UKS Orlęta Raszyn