Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2016

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 29 kwietnia 2016 roku.

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu:

I.Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn.

II.Wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.)

mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność

pożytku publicznego.

1.Rodzaj zadania.

I.Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn.

Zadanie nr 4.1

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Raszyna.

Koszty działania zgodne z założeniami „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” oraz treścią budżetu Gminy Raszyn na rok 2016.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2016 r.- 23 000 zł

Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2015 r.-

21 000 zł

Zadanie nr 4.2

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Łady, Dawidy Bankowe, Dawidy i Falenty.

Koszty działania zgodne z założeniami „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” oraz treścią budżetu Gminy Raszyn na rok 2016.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2016 r.- 7 000 zł

Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2015 r.- 5 000 zł

Zadanie nr 4.3

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Sękocina Starego, Sękocina Nowego, Sękocina Lasu i Laszczek.

Koszty działania zgodne z założeniami „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” oraz treścią budżetu Gminy Raszyn na rok 2016.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2016 r.- 9 500 zł

Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2015 r.- 9 000 zł

II . Wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci

i młodzieży niepełnosprawnej.

Zadanie nr 4.4

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla niepełnosprawnych intelektualnie lub fizyczniedzieci i młodzieżyz terenu Gminy Raszyn oraz kadry

Koszty działania zgodne z założeniami „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” oraz treścią budżetu Gminy Raszyn na rok 2016.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2016 r.- 7 200 zł

Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2015 r.- 7 200 zł

Na realizację zadań Rada Gminy przeznaczy środki, które określi uchwała

budżetowa Gminy na rok 2016. Po przyjęciu uchwały budżetowej, podana planowana

wysokość środków finansowych na realizacje zadań merytorycznych może ulec zmianie.

W przypadku zaistnienia w/w sytuacji Wójt Gminy Raszyn zastrzega sobie

możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym

konkursem.

Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie,

w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, lub jeśli

zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Raszyn w części przeznaczonej na

realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu wówczas złożone oferty zostaną oddalone.

Na koszty obsługi zadania, zgodnie z § 15 „Programu współpracy Gminy Raszyn

Z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.) na rok 2016” przeznaczone może być do 7%

wysokości kosztów zadania.

Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego zadania.

2. Zasady przyznawania dotacji

a) Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji przedmiotowego zadania

określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.),

b) Dotację na wsparcie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną

uznane z a najkorzystniejsze przez komisję konkursową i uzyskają akceptację Wójta

Gminy Raszyn.

c) Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa

w pkt. 1 („Rodzaj zadania") zleconych w formie wspierania tych zadań.

d) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulują

umowy zawarte pomiędzy Gminą Raszyn a podmiotami, których oferty przyjęte zostaną do realizacji.

3. Termin i warunki realizacji zadania

Zadania muszą być zrealizowane w okresie od czerwca 2016 r. do sierpnia 2016 r.

4. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy w zakresie zadań

objętych niniejszym konkursem należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn

ul. Szkolna 2a pok. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2016 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

2. Oferty należy składać według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku opublikowanego

w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2011 roku (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25)

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy

o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

3. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po

terminie, nadesłane w inny sposób niż wskazany w ust. 5 (np. faksem lub pocztą

elektroniczną), dostarczone na inny adres lub podpisane przez osoby nieuprawnione,

zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji

5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym

w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem – nazwy i adresu podmiotu, nazwy zadania określonego w konkursie oraz opatrzona klauzulą „nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.

6. Wymagane dokumenty:

a) kopia statutu organizacji poświadczona za zgodność z oryginałem, opatrzona aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,

b) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz (w dwóch egzemplarzach) – oferta

podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

podmiotu,

c) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący

statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności

ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia,

d) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok,

a w przypadku organizacji działających krócej, sprawozdanie za okres od rejestracji do

daty ogłoszenia konkursu,

e) oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowadzeniu działań przez

organizację w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji posiadających status

organizacji pożytku publicznego).

5. Kryteria wyboru ofert

1.Wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Raszyn.

2. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

a) terminowość złożenia oferty i jej prawidłowość oraz kompletność co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji;

b)ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę, w szczególności:

- liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,

- doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,

- możliwość zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy planowanych kosztach,

c) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania w tym:

- wysokość udziału środków własnych,

- wysokość środków pochodzących z innych źródeł,

- strukturę wydatków,

d) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

e) zgodność oferty z celami konkursu,

f) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

g) w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne – rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3. Oferty sporządzone wadliwie i niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

6. Tryb stosowany przy wyborze oferty i termin wyboru oferty

1. Oferty złożone w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn będą przekazane Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Raszyn.

2. Komisja Konkursowa dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży propozycje do wyboru ofert Wójtowi Gminy Raszyn.

3. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Wójt Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadań zostaną podane do wiadomości publicznej (na stronie internetowej Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy) nie później niż w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

4. Umowy z organizacjami, których oferty zostaną przyjęte do realizacji zostaną podpisane w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Informacje w sprawach będących przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego

można uzyskać w Urzędzie Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, w Referacie Kadr i Zarządzania, pok. 213 (II piętro) tel. 701-78-81.