Wojewoda Mazowiecki

Warszawa, 25.05.2017 r.

OGŁOSZENIE

    Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, iż:

grunt położony w miejscowości Rybie, oznaczony jako działka projektowana nr 1418/1 z obrębu Rybie o pow. 0,0118 ha, zajęty pod część ul. Brzoskwiniowiej, stał się z dniem 1.01.1999r. własnością gminy Raszyn.

    Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje lub przysługiwało w dniu 31.12.1998 r. prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-I.7533.333.2014.AK.