OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Raszyn

o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.poz. 713 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 poz. 2365 z późn. zm.), „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Raszyn na rok 2021” przyjętego Uchwałą nr XXXV/309/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz „Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2021” przyjętego Uchwałą nr XXXV/308/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2020 r.., komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 6 /2021 Wójta Gminy Raszyn z dnia 11 stycznia 2021 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania w roku 2021 Organizacje składające oferty
I
Zad. nr 1 Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie
81.000,00 zł
Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub ARKA

Komisja Konkursowa wniosła o przyznanie dotacji dla wyżej wymienionych organizacji.