Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6 /2017

Wójta Gminy Raszyn z dnia 10 stycznia 2017 roku

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916) Wójt Gminy Raszyn ogłasza konkurs ofert na realizację w 2017 roku - niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego na rok 2017:

1)Zadania będące przedmiotem konkursu ofert

Zadanie nr 1:

Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie

Zadanie nr 2:

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenuGminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Raszyna.

2)WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADAŃ

Zadanie nr 1 - do kwoty 81 000,00 zł.
Zadanie nr 2 -
do kwoty 10 000,00 zł.

3)TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

Zadanie nr 1 ma być realizowane w okresie od1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Realizacja ma nastąpić na obszarze Gminy Raszyn.

Zadanie nr 2 ma być realizowane w okresie ferii zimowych tj. od 11 lutego 2017 roku do 26 lutego 2017 roku.

4)KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją, (max.100 p. za wszystkie):

-Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów)

-Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (od 1 do 10 punktów)

-Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów)

-Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (od 1 do 10 punktów)

-Osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów)

-Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych (od 1 do 10 punktów)

-Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów)

-Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów)

-Liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów)

Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70 % możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków uzyskają organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Raszyn.

5)Miejsce i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składaćna załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn w terminie do dn. 17 stycznia 2017 roku.

Oferty złożone po terminie roku nie będą rozpatrywane.

6)TERMIN rozstrzygnięcia wyboru ofert oraz termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert;

-Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 2 dokonany zostanie w terminie do 30 dni od terminu składania ofert, a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

-Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty – w takim przypadku zastosowanie może mieć pkt 10 ogłoszenia.

-Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków podejmie w formie zarządzenia Wójt Gminy Raszyn.

7)Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

Od wyników konkursu można odwołać się do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt. 6. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może:

-powierzyć realizację zadania,

-zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,

-podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

8)Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs

Warunkiem powierzenia zadania jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 % przewidzianych do poniesienia wydatków. Przedmiotowy warunek nie ma zastosowania w przypadku gdy łączna wartość zadania przewidzianego w ofercie nie przekracza kwoty 10.000,00 zł. Za wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe – nie uznaje się za wkład własny pracy wolontariuszy ani też wkładu rzeczowego.

9)Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

-aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

-oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

-oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

-oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U poz. 1916).

10)Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;

Wójt Gminy Raszyn zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;

11)sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 9.

Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2017", wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w punkcie I), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10/2017

Wójta Gminy Raszyn z dnia 10 stycznia 2017 roku

OFERTA

w konkursie ofert organizowanym przez Wójta Gminy Raszyn na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916)o powierzenie realizacji zadania pod nazwą:

…………………………………………………………………………………………………

I.Dane dotyczące wnioskodawcy

1 pełna nazwa
2 forma prawna
3 numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*
4 data wpisu, rejestracji lub utworzenia
5 Nr NIP
6 Nr REGON
7 adres siedziby: Miejscowość …………………………………………………………….. ul. ……………………………………………………………………… nr……………………………………………………………………

kod pocztowy………………………………………………………

8 tel.
9 e-mail:
10 http://
11 nazwa banku
12 numer rachunku
13 nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy
14 osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
15 Przedmiot działalności statutowej
16 jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:
a)Numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców
b)Przedmiot działalności gospodarczej
II.szczegółowy sposób realizacji zadania;

III.Termin i miejsce realizacji zadania;

…………………………………………………………………………………………………

IV.Harmonogram działań w zakresie realizacji zadania;

Lp Działanie Termin Miejsce Uwagi

V.Informacja o wysokości wnioskowanych środków;………………………………………………………………………………………

VI.Informacja o wysokości współfinansowania realizacji zadania, (jeżeli dotyczy);

…………………………………………………………………………………………

VII.Informacja o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert;

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

VIII.Informacja o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób;

Zasoby rzeczowe przewidziane do realizacji zadania:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Kadry przewidziane do realizacji zadania:

Lp. Imię i nazwisko Posiadane stopnie, kwalifikacje i uprawnienia Zakres obowiązków.
IX.Informacja o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, w szczególności uwzględniający koszty administracyjne.Wysokość środków na realizację zadania:
Źródła finansowania %
Wnioskowana kwota dofinansowania/finansowania
Finansowe środki własne, w tym:
Łączny koszt zadania 100%
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp. Rodzaj kosztów Koszt całkowity (w zł) Z tego ze środków otrzymanych (w zł) Z tego z finansowych środków własnych, Informacje dotyczące liczby i rodzajów wydatków
1 Koszty merytoryczne: w tym -

-

-

-

2 Koszty administracyjne w tym: -

-

-

-

3
Ogółem
2.Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.

Oświadczam, że nie jestem karany/a zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczam, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.

Oświadczam, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

Odnosząc się do wyżej złożonych oświadczeń stwierdzam, że:

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

(pieczęć wnioskodawcy)

…………………………………………………………………………………………………...

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Załącznik: aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 /2017

Wójta Gminy Raszyn z dnia 10 stycznia 2017 roku

ROZLICZENIE

zadania pod nazwą

……………………………………………………………………………………………

(nazwa zadania)

powierzonego do realizacjiprzez Wójta Gminy ….. na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916)a realizowanego w okresie od ………. do …….. określonego w umowie nr ……………………………….……zawartej w dniu …………………………………….…….,pomiędzy Gminą ….. a ……………….………………………………………………………………………………….

(nazwa wnioskodawcy)

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1.Opis zrealizowanych zadań

2.Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie – dlaczego?


3.Liczbowe określenie działań, zrealizowanych w ramach zadania
4.Sposób promocji Gminy …… podczas realizacji zadania (§ 8 umowy):
Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1.Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):

Lp Rodzaj kosztów Całość zadania (zgodnie z umową) Bieżący okres sprawozdawczy
Koszt całkowity (w zł) z tego z przekazanych przez Zleceniodawcę środków finansowych (w zł) z tego ze środków własnych, (w zł) Koszt całkowity (w zł) z tego z przekazanych przez Zleceniodawcę środków finansowych (w zł) z tego ze środków własnych, (w zł)
1
2
3
x Razem:
2.Rozliczenie ze względu na źródło finansowania:
Źródłafinansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Bieżący okres sprawozdawczy
% %
Kwota środków przekazanych przez Zleceniodawcę
Finansowe środki własne,
Łączny koszt zadania 100% 100%
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:…………………………………………………………………………………………………

3.Zestawienie faktur (rachunków):

Lp. Nazwa i numer dokumentu księgowego Numer pozycji kosztorysu Data wystawienia dokumentu księgowego Nazwa wydatku Kwota (zł) Z tego ze środków pochodzących od Zleceniodawcy (zł)

Część III. Dodatkowe informacje:

…………………………………………………………………………....................................

Załączniki:

  1. ……………………………………………………………………………………………..…………….…...
  2. …………………………………………………………………………………………………………..…....
  3. ……………………………………………………………………………………………………...………...

Oświadczam, że:

  1. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
  2. wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć wnioskodawcy)

………………………………………………………………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Pliki do pobrania