Wojewoda Mazowiecki

Warszawa, 13 czerwca 2017 r.

SPN-I.7533.192.2014.AK

DECYZJA Nr 2682/2017

    Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

stwierdzam nabycie

przez gminę Raszyn z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi gminnej - ulicę 19 Kwietnia w miejscowości Rybie, gmina Raszyn, w obrębie ewidencyjnym Rybie, oznaczonej jako działka projektowana nr 1626/1 o powierzchni 10 m?, opisana na „Mapie sytuacyjnej nieruchomości według wykazu powierzchni zajętych pod drogę publiczną 19 Kwietnia według stanu z dn. 31 grudnia 1998 r.” przyjętej w dniu 3.10.2008 r. do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod numerem ewidencyjnym KEM 062-105/2008 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.

UZASADNIENIE

    Wójt gminy Raszyn wnioskiem GNR-7200d-2/08/09 z dnia 16 listopada 2009 r. wystąpił o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie przez gminę Raszyn z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) prawa własności wyżej opisanego gruntu zajętego pod ulicę 19 Kwietnia w miejscowości Rybie, gmina Raszyn.

    Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 ww. ustawy, nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

    Nieruchomość będąca przedmiotem wystąpienia nie stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 r. własności Skarbu Państwa ani gminy Raszyn, pozostawała jedynie we władaniu tej gminy jako droga publiczna.

    Starosta Powiatu Pruszkowskiego złożył zaświadczenie z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: WGN.6828.84.2017 informujące, iż Skarbowi Państwa według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. nie przysługiwało z żadnego tytułu prawo własności do przedmiotowej nieruchomości.

    Zgodnie z Uchwałą Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy Nr 245 z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnych (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Stołecznego Warszawskiego z 1988 roku Nr 17, poz. 186), ulica 19 Kwietnia w miejscowości Rybie, gmina Raszyn w dniu 31 grudnia 1998 r. stanowiła drogę lokalną miejską. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. drogi lokalne miejskie z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się drogami gminnymi.

    W tym stanie rzeczy zgodnie z dyspozycją art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) nieruchomość zajęta pod część ulicy 19 Kwietnia w miejscowości Rybie, gmina Raszyn, stanowiąca działkę nr 1626/1 o powierzchni 10 m? z obrębu Rybie, stała się z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa własnością gminy Raszyn.

    Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej.

    Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Raszyn
  ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn
  (2 egzemplarze decyzji - w tym 1 egzemplarz dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego)
 2. Starosta Powiatu Pruszkowskiego
  /wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej/
  ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
 3. Starostwo Powiatu Pruszkowskiego
  Wydział Geodezji i Katastru
  ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
 4. a/a.