Wojewoda Mazowiecki

Warszawa, 13 czerwca 2017 r.

SPN-I.7533.33.2014.AK

DECYZJA Nr 2680/2017

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2016 r. poz. 23)

stwierdzam nabycie

przez gminę Raszyn z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi gminnej - ulicę Błotną w miejscowości Nowe Grocholice, gmina Raszyn, w obrębie ewidencyjnym Nowe Grocholice, oznaczonej jako działka projektowana nr 222/10 o powierzchni 39 m², opisana na „Mapie sytuacyjnej nieruchomości według wykazu powierzchni zajętych pod drogę publiczną ul. Błotną według stanu z dn. 31 grudnia 1998 r.” przyjętej w dniu 18.08.2010 r. do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod numerem ewidencyjnym KEM 062-79/2010 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.

.

UZASADNIENIE

Wójt gminy Raszyn wnioskiem GNR.682.10.2.2012 z dnia 16 marca 2012 r. wystąpił o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie przez gminę Raszyn z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) prawa własności wyżej opisanego gruntu zajętego pod ulicę Błotną w miejscowości Nowe Grocholice, gmina Raszyn.

Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 ww. ustawy, nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Nieruchomość będąca przedmiotem wystąpienia nie stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 r. własności Skarbu Państwa ani gminy Raszyn, pozostawała jedynie we władaniu tej gminy jako droga publiczna.

Starosta Powiatu Pruszkowskiego złożył oświadczenie z dnia 31 grudnia 2016 r., znak: WGN-N.6828.184.2016 informujące, iż Skarbowi Państwa według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. nie przysługiwało z żadnego tytułu prawo własności do przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z Uchwałą Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy Nr 245 z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnych (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Stołecznego Warszawskiego z 1988 roku Nr 17, poz. 186), ulica Błotna w miejscowości Nowe Grocholice, gmina Raszyn w dniu 31 grudnia 1998 r. stanowiła drogę lokalną miejską. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. drogi lokalne miejskie z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się drogami gminnymi.

W tym stanie rzeczy zgodnie z dyspozycją art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) nieruchomość zajęta pod część ulicy Błotnej w miejscowości Nowe Grocholice, gmina Raszyn, stanowiąca działkę nr 222/10 o powierzchni 39 m² z obrębu Nowe Grocholice, stała się z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa własnością gminy Raszyn.

Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1.Wójt Gminy Raszyn

ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

(2 egzemplarze decyzji – w tym 1 egzemplarz

dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego)

2.Starosta Powiatu Pruszkowskiego

/wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej/

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

3.Starostwo Powiatu Pruszkowskiego

Wydział Geodezji i Katastru

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

4.a/a.