Zasady i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gminy Raszyn jest organem prowadzącym

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Wójt Gminy Raszyn Zarządzeniem Nr 22/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. ustalił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 1. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Dziecko 6 letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak jest opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Rodzice dzieci 6-letnich, wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają w sekretariacie szkoły.
 3. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 4. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Wójt Gminy Raszyn, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku ( na dzień 31.08.2018 r.).
 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Rekrutację dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzi Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie przy ul Pruszkowskiej 21c.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców/opiekunów prawnych kandydata, złożony do dyrektora przedszkola.

Do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2018/2019. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, w preferowanej przez siebie kolejności.

Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn

Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 23 luty-1 marca
2. Składanie wniosków wraz z załącznikami 2 marca- 19 marca 13 czerwca-19 czerwca
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 20 marca- 19 kwietnia 20 czerwca-21 czerwca
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 kwietnia 22 czerwca
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 20 kwietnia-27 kwietnia 22 czerwca-28 czerwca
6. Podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 7 maja 29 czerwca
7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), rekrutacja będzie się odbywała dwuetapowo – w pierwszym etapie w oparciu o kryteria ustalone bezpośrednio w treści ustawy, natomiast w etapie drugim w oparciu o kryteria dodatkowe, punktowane ustalone przez Radę Gminy Raszyn w uchwale Nr XLVII/439/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2017 r.

Kryteria ustawowe to:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria dodatkowe oraz przypisane im punkty:

 1. dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 32 pkt,
 2. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Gminie Raszyn i rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie- 16 pkt,
 3. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunów prawnych pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 8 pkt;
 4. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do placówki- 4 pkt,
 5. dochód na osobę w rodzinie dziecka- od 0 do 1 pkt, przy czym:
 1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.)- 1 pkt,
 2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

 1. orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego;
 2. zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie o objęciu rodziny wsparciem asystenta;
 3. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, w którym zostało złożone zeznanie lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego;
 4. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 5. zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
 6. zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
 7. wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
 8. oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki pierwszego wyboru;

9) oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Spełnienie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni opiekunowie) powinni udokumentować, w zależności od kryterium, albo stosownym oświadczeniem albo oryginałem dokumentu lub jego kopią potwierdzoną przez siebie za zgodność. Spełnienie kryteriów dodatkowych, dokumentuje się na podstawie stosownych oświadczeń. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dodatkowych, komisja rozpatrując wniosek o przyjęcie dziecka do placówki publicznej nie uwzględnia danego kryterium.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązanym do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:

- może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,

- wyznacza termin dostarczenia tych dokumentów,

- może zwrócić się do Wójta o potwierdzenie tych informacji w terminie 14 dni.

Rekrutacja uzupełniająca

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 oraz wzory dokumentów (deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) można uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz szkołach lub pobrać ze stron internetowych poszczególnych placówek.

Uwaga!

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do placówki przewyższy liczbę miejsc w placówce, Wójt Gminy Raszyn, wskaże rodzicom miejsce realizacji wychowania przedszkolnego dla dziecka.