Od dnia 11 maja 2020 r. zostaje wznowiona działalność publicznych przedszkoli na terenie Gminy Raszyn.

Korzystanie z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19 w okresie 11-22.V.2020 r. będzie odbywało się z ograniczeniem dotyczącym liczby dzieci w grupach - do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4m².

Z uwagi na zmniejszenie liczebności grup przedszkolnych, w związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, ustalone zostały niżej podane kryteria pierwszeństwa w skorzystaniu z opieki przedszkolnej:

Kryteria pierwszeństwa

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

d) oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:

Dodatkowe kryteria

  • Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym)
  • Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
  • Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf