Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1457) w roku szkolnym 2017/2018 pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży:

  1. W zakresie zakupu podręczników - uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży:
  • w klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  • klasach I branżowych szkół I stopnia,
  • liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).
  1. W zakresie zakupu materiałów edukacyjnych - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży:
  • w klasach II i III szkoły podstawowej,
  • klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  • klasach I branżowych szkół I stopnia,
  • liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).
  • Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza.

Uczniowie niepełnosprawni objęci dofinansowaniem zakupu podręczników,
a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także dofinansowaniem materiałów edukacyjnych
Kwota dofinansowania
na ucznia
uczeń klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia - słabowidzący 390
uczeń klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia - niesłyszący 390
uczeń klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia - słabosłyszący 390
uczeń klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 390
uczeń klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 390
uczeń klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 390
uczeń klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 225
uczeń liceum ogólnokształcącego - słabowidzący 445
uczeń liceum ogólnokształcącego - niesłyszący 445
uczeń liceum ogólnokształcącego - słabosłyszący 445
uczeń liceum ogólnokształcącego - z niepełnosprawnością intelektualnąw stopniu lekkim 445
uczeń liceum ogólnokształcącego - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 445
uczeń liceum ogólnokształcącego - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 445
uczeń liceum ogólnokształcącego - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 225
uczeń technikum - słabowidzący 445
uczeń technikum - niesłyszący 445
uczeń technikum - słabosłyszący 445
uczeń technikum - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 445
uczeń technikum - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 445
uczeń technikum - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 445
uczeń technikum - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 225
uczeń szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 225
uczeń klasy II i III szkoły podstawowej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra 175

Pliki do pobrania