Zasady i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gminy Raszyn jest organem prowadzącym

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).Wójt Gminy Raszyn Zarządzeniem Nr 19/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. ustalił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 1148 z późn. zm.) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 1. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Dziecko 6 letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak jest opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Rodzice dzieci 6-letnich, wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają w sekretariacie szkoły.
 3. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 4. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Wójt Gminy Raszyn, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku (na dzień 31.08.2020 r.).
 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Rekrutację dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzi Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie przy ul Pruszkowskiej 21c.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców/opiekunów prawnych kandydata, złożony do dyrektora przedszkola.

Do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2020/2021. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, w preferowanej przez siebie kolejności.

Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Raszyn

Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 3 lutego - 7 lutego
2. Składanie wniosków wraz z załącznikami 20 lutego – 6 marca 8 czerwca – 15 czerwca
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 11 marca – 6 kwietnia 16 czerwca – 17 czerwca
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 8 kwietnia 18 czerwca
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 14 kwietnia – 21 kwietnia 18 czerwca – 24 czerwca
6. Podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 kwietnia 26 czerwca
7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rekrutacja będzie się odbywała dwuetapowo – w pierwszym etapie w oparciu o kryteria ustalone bezpośrednio w treści ustawy, natomiast w etapie drugim w oparciu o kryteria dodatkowe, punktowane ustalone przez Radę Gminy Raszyn w uchwale Nr XLVII/438/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. zmienioną Uchwałą Nr XX/181/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/438/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Kryteria ustawowe to:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria dodatkowe oraz przypisane im punkty:

1) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 32 pkt,

2) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Gminie Raszyn i rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie:

 1. gdy zrobili to oboje rodzice - 16 pkt,
 2. gdy zrobiło to jedno z rodziców – 8 pkt,

3) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 8 pkt;

4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do placówki- 4 pkt,

5) dochód na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do 1 pkt, przy czym:

 1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) – 1 pkt,
 2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

6) kandydaci, którzy przeszli obowiązkowe bezpłatne szczepienia ochronna- 2 pkt.

Punkty mogą być przyznane także dzieciom, które są zwolnione z obowiązku sczepienia ze względu na wskazania medyczne.

Zgodnie z kalendarzem bezpłatnych, obowiązkowych szczepień dla dzieci, przedstawione szczepienia są obligatoryjne dla wszystkich dzieci:

 1. WZW typu B,
 2. BCG (gruźlica),
 3. DTP (błonica, tężec, krztusiec),
 4. Polio,
 5. MMR (odra, świnka, różyczka)
 6. Hib (Haemophilus influenzae typu B)
 7. Pneumokoki (obowiązkowe dla dzieci urodzonych w 2017 roku i później).

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

 1. orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego;
 2. zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie o objęciu rodziny wsparciem asystenta;
 3. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, w którym zostało złożone zeznanie lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego;
 4. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 5. zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
 6. zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
 7. wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
 8. oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki pierwszego wyboru;
 9. oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata;
 10. kserokopia odpowiedniego wpisu w książeczce zdrowia dziecka.

Spełnienie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni opiekunowie) powinni udokumentować, w zależności od kryterium, albo stosownym oświadczeniem albo oryginałem dokumentu lub jego kopią potwierdzoną przez siebie za zgodność. Spełnienie kryteriów dodatkowych, dokumentuje się na podstawie stosownych oświadczeń. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dodatkowych, komisja rozpatrując wniosek o przyjęcie dziecka do placówki publicznej nie uwzględnia danego kryterium.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązanym do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:

- może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,

- wyznacza termin dostarczenia tych dokumentów,

- może zwrócić się do Wójta o potwierdzenie tych informacji w terminie 14 dni.

Rekrutacja uzupełniająca

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 oraz wzory dokumentów (deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) można uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz szkołach lub pobrać ze stron internetowych poszczególnych placówek.

Uwaga!

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do placówki przewyższy liczbę miejsc w placówce, Wójt Gminy Raszyn, wskaże rodzicom miejsce realizacji wychowania przedszkolnego dla dziecka.


Zarządzenie Nr 19 /2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn