W związku z planowaną organizacją przetargu na dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn zwracamy się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać ze zbiorowego transportu uczniów do szkół i placówek w roku szkolnym 2020/2021 o składanie wniosku o dowóz zbiorowy wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2A 05-090 Raszyn

Ze względu na wprowadzone czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych spowodowane epidemią COVID-19, jak również istniejące ograniczenia w przemieszczaniu się osób, scan podpisanego wniosku o objęcie dowozem wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: oswiata@raszyn.pl do dnia 15 czerwca 2020r. Oryginały w/w dokumentów należy dostarczyć do Urzędu Gminy Raszyn do Referatu Oświaty i Spraw Społecznych niezwłocznie po zniesieniu ograniczeń. Wniosek wraz z załącznikami można także przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A 05-090 Raszyn.

W sytuacji braku możliwości uzyskania zaświadczenia z placówki oświatowej, potwierdzającego przyjęcie dziecka do szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 do wniosku prosimy załączyć oświadczenie zawierające informację do której klasy będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2020/2021 oraz zobowiązanie dostarczenia zaświadczenia najpóźniej do dnia 31.08.2020 r.

Pliki do pobrania