tel. 22 701 79 15
pok. 206 (II piętro)


Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • Wypełniony wniosek
 • Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej,
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
 • Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku) lub odpis z KRS-u,
 • Wykaz sprzętu wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdów, który wykorzystywany będzie do prowadzenia działalności objętej wnioskiem, potwierdzony dowodami rejestracyjnymi pojazdów załączonymi do wniosku,
 • Tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność objęta wnioskiem (baza transportowo-magazynowa),
 • Umowa na mycie pojazdów,
 • Umowa na dezynfekcję pojazdów,
 • Umowa ze stacją zlewną na odbiór nieczystości ciekłych (umowa ważna na zamierzony okres prowadzenia działalności),
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; oświadczenie składa się pod rygoremodpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z klauzulą o następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Miejsce wykonania usługi

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
pok. 206, tel. 22 701 79 15
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty
 • 107 zł - za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • 50% stawki - za przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności

Opłata nie jest wymagana w przypadku odmowy decyzji!

Czas realizacji
 • Do 30 dni
 • Do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia i złożenia w kancelarii urzędu.

Pliki do pobrania


WYKAZ JEDNOSTEK POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY RASZYN (stan na dzień 08-06-2017r.)

LP. NAZWA JEDNOSTKI ADRES JEDNOSTKI TELEFON NR DECYZJI DATA WYDANIA DECYZJI OKRES WAŻNŚCI
1 HETMAN Sp. z o. o. al. Krakowska 110/114,
00-970 Warszawa
22 868-48-20 81/2017 08-06-2017 08-06-2027
2 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp.z o. o. ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków 22 758-20-67 61/2017 19-05-2017 19-05-2027
3 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp.z o. o. ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-6 ul. Gen. K. Sosnowskiego 4,
02-495 Warszawa
22 662-62-94 04/2007 21-02-2007 20-02-2017
4 BYŚ
Wojciech Byśkiniewicz
ul. Arkuszowa 43,
01-934 Warszawa
22 865-31-51 432/2016 11-11-20126 11-11-2026
5 ARKAZEN
Zenon Ciarka
ul. Czysta 9,
05-816 Opacz Mała
22 723-84-71 318/2016 10-08-2016 10-08-2026
6 JARPER Sp. ,z o. o. Al. Krakowska 108a,
05-552 Kolonia Warszawska
22 756-16-66 317/2016 10-08-2016 10-08-2026
7 SIR - COM Wywóz Nieczystości Płynnych
i Stałych, Stanisław Zajączkowski
ul. Krasickiego 65,
05-500 Nowa Iwiczna
22 723-85-81 316/2016 10-08-2016 10-08-2026
8 Usługi Asenizacyjne
Jan Marchwicki
ul. Osiedlowa 2A,
05-830 Rusiec
22 720-35-18 320/2016 16-08-2016 16-08-2026
9 CLIPPER Sp. z o. o. ul. Muszkieterów 31,
02-273 Warszawa
22 868-45-92 55/2016 22-02-2016 21-02-2026
10 TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29,
03-044 Warszawa
22 614-59-79 11/2007 23-11-2007 22-11-2017
11 Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej
"GEA NOVA"Sp.z o. o.
ul. Kutrzeby 38
05-082, Warszawa
22 722-90-05 15/2008 30-05-2008 30-05-2018
12 Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Krzysztof Bernaciak ul. Mazowiecka 56,
05-502 Bobrowiec
22 757-40-35 92/2011 16-09-2011 16-09-2021
13 Wywóz Nieczystości Płynnych
Sebastian Wiśniewski
ul. Zacisze 3,
05-800 Pruszków
502-060-557 138/2011 17-11-2011 17-11-2021
14 WEKOM
Paweł Węgrowski
ul. Zatylna 5,
05-555 Tarczyn
22 727-70-54; 600426673 7/2012 17-01-2012 17-01-2022
15 WC Serwis Sp. z o. o.
Sp. Komandytowa
ul. Szybowa 2,
41-808 Zabrze
32 271-33-89 25/2012 12-03-2012 12-02-2022
16 Usługi Asenizacyjne Stanisław Ciarka ul. Za Olszyną 12,
05-090 Łady
22 720 48 38 125/2012 12-07-2012 11-07-2022
17 Wywóz Nieczystości Płynnych
Andrzej Plaskota
ul. Lazurowa 6,
05-090 Sękocin Stary
602-647-894 311/2016 11-08-2016 11-08-2026
18 Usługi Asenizacyjne
Leon Szeląg
ul. Słowikowskiego 62A, 05-090Raszyn 22 720-33-97 19/2013 12-02-2013 11-02-2023
19 ALFA PARTNER
Kamil Wójcik
ul. Kasprowicza 88/50,
01-949 Warszawa
730-108-108 30/2013 04-03-2013 03-03-2023
20 SEPARATOR SERVICE Sp. z o. o. ul. Gen. Okulickiego 4,
05-500Piaseczno
22 750-07-80 130/2013 12-09-2013 11-09-2023
21 WILK PD SP. Z O.O. ul. Zielonej Łąki 1A,
05-502 Wólka Kozodawska
22 750-21-48 29/2013 04-03-2013 03-03-2023
22 Andrzej Wall
Usługi Asenizacyjne
Domaniewek 21
05-840 Brwinów
501-143-899 47/2017 19-04-2017 19-04-2027
23 PHU Rafał Wall Domaniewek 34
05-840 Brwinów
506-501-602 48/2017 19-04-2017 19-04-2027