Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy stosownie do zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. Uz 2013 r,poz. 856 z późn. zm.).

Rada Gminy Raszyn co roku określa Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn.

Gmina posiada zawartą umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Michał Kowalczyk Wągrodno, ul. Słoneczna 37, 05-505 Prażmów na wykonanie w 2016 r. usługi polegającej na odłowieniu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Raszyn, sprawowaniu opieki oraz ich transporcie do schroniska w Chrcynnie 142, 05-190 Nasielsk prowadzonego przez Fundacją „Centrum Ochrony Środowiska” Pożytku Publicznego.

W/w wykonawca świadczy również usługę polegająca na przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących na terenie gminy Raszyn.

Gmina przy współpracy z w/w Gabinetem prowadzi działania zmierzające do znalezienia nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez umieszczenie na stronie Gminy Raszyn www.raszyn.pl w zakładce „bezdomne zwierzęta” informacji o ich adopcji (http://samotnypies.com).

W sprawach dotyczących bezdomnych zwierząt lub kotów wolno żyjących należy kontaktować się z Panią Jolantą Banasiak – Inspektorem w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 22 701-79-12 (-10) lub drogą elektroniczną jbanasiak@raszyn.pl i osgk@raszyn.pl.


Odłowione zwierzęta w 2017 roku

styczeń


Odłowione zwierzęta w 2016 roku