Drogownictwo

tel. 22 701 78 75, 22 701 78 72
pok. 201 (II piętro)


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • Potwierdzenie zgłoszenia na budowę lub pozwolenie na budowę.
 • Potwierdzenie uzgodnienia dokumentacji /Zespół Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym /wraz z opinią /ZUD/ lub w przypadku braku protokół z Narady Koordynacyjnej wraz z mapą będącą przedmiotem sprawy.
 • Plan sytuacyjny zajęcia w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem i podaniem wymiarów zajmowanego terenu.
 • Harmonogram robót.
 • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
 • Projekt zabezpieczenia zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 • Oświadczenie kierownika robót o przyjęciu obowiązków.
 • Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
Miejsce wykonania usługi

Referat Inwestycji
pok. 201, tel. 22 701 78 72
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

naliczane zgodnie z Uchwałą nr VIII/72/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego za jeden dzień na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a także określenia stawek opłaty za umieszczenie w pasie drogowym 1m2 urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Czas realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pliki do pobrania


Zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • Potwierdzenie uzgodnienia dokumentacji /Zespół Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym/ wraz z opinią /ZUD/ lub w przypadku braku protokół z Narady Koordynacyjnej wraz z mapą będącą przedmiotem sprawy.
  Plan sytuacyjny umieszczenia urządzenia w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem i podaniem wymiarów urządzenia.
 • Warunki techniczne urządzenia /przyłącza/.
 • Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
Miejsce wykonania usługi

Referat Inwestycji
pok. 201, tel. 22 701 78 72
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

naliczane zgodnie z Uchwałą nr VIII/72/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego za jeden dzień na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a także określenia stawek opłaty za umieszczenie w pasie drogowym 1 m2 urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Czas realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pliki do pobrania


Zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • Plan sytuacyjny umieszczenia urządzenia w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem i podaniem wymiarów urządzenia.
 • Warunki techniczne urządzenia /przyłącza/.
 • Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
Miejsce wykonania usługi

Referat Inwestycji
pok. 201, tel. 22 701 78 72
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Czas realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pliki do pobrania


Zezwolenie na lokalizację zjazdu

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu
 • Plan sytuacyjny z naniesioną lokalizacją zjazdu w skali 1:500 lub 1:1000 /2 egz./ z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami oraz naniesionymi granicami działek
 • Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego /w przypadku braku – decyzja o warunkach zabudowy/.
 • Opłata skarbowa wraz z potwierdzeniem wpłaty w wysokości 82 zł – nie podlega opłacie skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Miejsce wykonania usługi

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
pok. 201, tel. 22 701 78 72
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Czas realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie
14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pliki do pobrania

Kanalizacja

tel. 22 701 78 66
pok. 209 (II piętro)


Zgłoszenia awarii oświetlenia

Konserwacja oświetlenia ulicznego

ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska
tel. 535 481 335