1. Sposób załatwienia sprawy

Osoby występujące o najem są zobowiązane do złożenia w Urzędzie Gminy Raszyn wniosku o przydział lokalu mieszkalnego-socjalnego. We wniosku należy krótko opisać obecną sytuację mieszkaniową i materialną wnioskodawcy oraz pozostałych osób ubiegających się o przydział mieszkania. Kompletny wniosek jest przekazywany do rozpatrzenia przez Komisję Mieszkaniową. U osób, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję jest przeprowadzana wizja lokalowa, celem dokonania oceny warunków mieszkaniowych. O terminie wizji lokalnej wnioskodawca jest informowany pisemnie lub telefonicznie przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku po przeprowadzonej wizji lokalowej, wnioskodawca jest umieszczany na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

Każda osoba umieszczona na liście jest zobligowana, bez dodatkowego wezwania, w terminie do 30 kwietnia każdego roku do przedłożenia oświadczenia o wysokości dochodów z ostatnich 6 miesięcy. W przypadku gdy wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie wnioskodawca jest niezwłocznie pisemnie informowany o tym fakcie przez pracownika Referatu.

2. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

3. Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, parter, Kancelaria, pok. nr 15

4. Sprawa prowadzona przez

Bożena Leczkowska

Inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

tel. 22 701 79 15
email: bleczkowska@raszyn.pl

5. Termin załatwienia sprawy

Zawarcie umowy najmu następuje według kolejności wpisów na liście, po pozyskaniu odpowiedniego lokalu. Dlatego też nie jest możliwe określenie terminu załatwienia sprawy.

6. Wymagane dokumenty

Wypełniony druk wniosku o przydział lokalu.

7. Podstawa prawna

a) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 150 z późn. zm.)

b) Uchwała Nr XVI/245/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia
2007 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn.

c) Uchwała Nr XLVII/484/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2014-2018

8. Lista osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego-socjalnego

Przejdź do: Lista osób oczekujących na najem lokalu mieszkalno-socjalnego