WAŻNE:

Informacja dla najemców lokali socjalnych w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn

Zgodnie z zapisami § 12 ust 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVI/245/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn( Dz. Urz. Woj. Mazow.z dn.27.03.2008r. Nr 40, poz. 1429) najemca lokalu socjalnego jest zobowiązany do corocznego przedkładania wójtowi, bez dodatkowego wezwania, oświadczenia o wysokości dochodów z ostatnich 6miesięcy, w terminie do 31 lipca każdego roku.