tel. 22 701 78 93
pok. 221 (II piętro)


Oddanie gruntu w dzierżawę

Wykaz potrzebnych dokumentów

 • Oferta na oddanie gruntu w dzierżawę
 • osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

  • numer PESEL
  • dane osobowe,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne

  • numer NIP i REGON
Miejsce wykonania usługi

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
pok. 221 , tel. 22 701 78 93
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

Brak

Czas realizacji

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilno-prawnym i terminy wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Oddanie lokalu w najem

Wykaz potrzebnych dokumentów

 • Oferta na oddanie lokalu w najem
 • osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej:

  • numer PESEL
  • dane osobowe,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:

  • numer NIP i REGON
Miejsce wykonania usługi

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
pok. 221, tel. 22 701 78 93
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

Opłaty

Brak

Czas realizacji

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie mają zastosowania

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Przyłączenie nieruchomości do nieruchomości sąsiedniej w trybie bezprzetargowym

Wykaz potrzebnych dokumentów

 • Wniosek o przyłączenie nieruchomości do nieruchomości sąsiedniej w trybie bezprzetargowym
 • Odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości, do której ma nastąpić przyłączenie(dokument wydaje Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych).
 • Odpis z mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami terenu przyłączanego(dokument wydaje w Starostwo Powiatowe w Pruszkowie).
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, do której ma nastąpić przyłączenie (oryginał do okazania celem potwierdzenia za zgodność).
 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
Miejsce wykonania usługi

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
pok. 221, tel. 22 701 78 93
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

Opłaty

Brak

Czas realizacji

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilno-prawnym i terminy wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy uznania roszczenia, skarga do Sądu Powszechnego. Brak opłat w przypadku odwołania.

Uwagi

Przyłączenie następuje tylko w przypadku udzielenia przez Radę Gminy zgodny na zbycie.


Udzielenie bonifikaty w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Wykaz potrzebnych dokumentów

 • Wniosek o udzielenie bonifikaty z tytułu użytkowania wieczystego (do pobrania poniżej)
 • Dokumenty stwierdzające wysokość dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok za który opłata ma być wnoszona
 • odcinek emerytury bądź renty
 • dochody ze stosunku pracy (brutto)
 • alimenty
 • inne dochody (np. zeznanie roczne) PIT, zaświadczenie z uczelni itp.)
Miejsce wykonania usługi

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
pok. 221, tel. 22 701 78 93
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

Brak

Czas realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wykaz potrzebnych dokumentów

 • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej (oryginał)
 • Aktualny wypis z ewidencji gruntów(oryginał)
 • Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli strona działa przez pełnomocnika
Miejsce wykonania usługi

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Pok. 221, tel. (022) 701 78 93,

Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

 • 10,00 zł za wydanie decyzji
 • 17,00 zł od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika
Czas realizacji

Do 30 dni


Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego

pobierz formularz – Wniosek o ustalenie numeru porządkowego


Wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • Podanie złożone przez właściciela (zarządcę) ze wskazaniem, której nieruchomości ma dotyczyć
 • Dowód wpłaty
Miejsce wykonania usługi

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
pok. 221, tel. 22 701 78 93
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

Opłaty

17 zł - za wydanie zaświadczenia

Czas realizacji

Do 2 tygodni

Tryb odwoławczy

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (ul. Kielecka 44), w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Urzędu Gminy Raszyn.

Brak opłat w przypadku odwołania