Zawiadomienie Wójta Gminy Raszyn o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn

Na podstawie § 11 załącznika do uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn zawiadamia się, zgodnie z Zarządzeniem Nr 144/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 07 września 2020r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Raszyn dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn.

Zgodnie z w/w zarządzeniem akcja informacyjna o prowadzeniu konsultacji społecznych rozpocznie się dnia 09.09.2020 r., a zakończy się w dniu 15.09.2020r.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag i opinii mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn na temat projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn.

Konsultacje będą prowadzone od dnia 16.09.2020 r. do dnia 16.10.2020r.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są wszyscy mieszkańcy Gminy Raszyn. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie pisemnych opinii, propozycji, uwag i wniosków na Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn.

Treść formularza zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

Formularz będzie udostępniony w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, 05-090 Raszyn.

Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać do urny dostępnej w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn. Formularze uwag w wersji elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej: konsultacje@raszyn.pl (w tytule email proszę wpisać „Konsultacje – Zasady wynajmowania lokali”) i powinny być opatrzone podpisem elektronicznym.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jak i udzielania wszelkich wyjaśnień jest inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Bożena Leczkowska.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.