Konsultacje będą prowadzone od dnia 17.09.2019 r. do dnia 24.09.2019 r.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie zmiany w statutach osiedli nazwy „osiedla” na „sołectwo” i co się z tym wiąże zmiany nazwy „przewodniczącego zarządu osiedla” na „sołtysa” oraz „zarządu osiedla” na„radę sołecką”.

Zmiana w statutach osiedli dotyczy – Osiedla: Falenty, Nowe Grocholice, Raszyn I, Raszyn II, Rybie I, Rybie II, Rybie III.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnogminny. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Raszyn posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiety skierowanej do mieszkańców Gminy w celu wyrażenia swojego zdania i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie „Czy jesteś za zmianą nazwy „osiedla” na „sołectwo” i co się z tym wiąże zmianą nazwy „przewodniczącego zarządu osiedla” na „sołtysa” oraz „zarządu osiedla”na „radę sołecką” wraz z zaznaczeniem odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.

Ankieta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w Raszynie.

Wypełnione formularze w wersji papierowej należy złożyć w Biurze Obsługi MieszkańcaUrzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w Raszynie.

Formularze w wersji elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej: konsultacje@raszyn.pl