Wójt Gminy Raszyn, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 3 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuje, że w dniach 09 września 2019r. do 24.09.2019r. na terenie gminy Raszyn zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Inwentaryzację będą przeprowadzać upoważnieni pracownicy firmy Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja, 43-450 Ustroń ul. Sikorskiego 10, która działa na zlecenie Urzędu Gminy Raszyn w ramach podpisanej umowy nr OŚGK.56/2019 z dnia 24.06.2019r.

W związku z powyższym proszę o udostępnienie posesji celem sprawnego przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn -p. Jadwiga Wiśniewska pod nr tel. (22) 701 79 15 w godz.: pon. 8.00-18.00, wt.-czw. 8.00-16.00.