Zgodnie z art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r., poz. 2255) od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art.15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2019r. poz. 1170).