Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie do realizacji zadania pn "Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Raszyn- II etap".

W związku z powyższym Gmina Raszyn zachęca mieszkańców o skorzystanie w ramach w/w dofinansowania do unieszkodliwienia odpadów azbestowych zgodnie z Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu Gminy Raszyn uchwalonym uchwałą nr XXX/571/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 5 marca 2009r.

Dofinansowanie udzielane jest przez gminę.

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć stosowne dokumenty które dostępne są w siedzibie Urzędu (pok. nr 15 kancelaria) jak i na stronie internetowej www.raszyn.pl w zakładce informator - jak załatwić sprawę – ochrona środowiska i gospodarka komunalna – ochrona środowiska.

Załączniki i dokumenty niezbędne osobom fizycznym do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy:

  • Wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest,
  • Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do obiektu budowlanego oraz zgodności prac budowlanych z przepisami prawa,
    a) W przypadku obiektów budowlanych, do których tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwładających
    b) W przypadku obiektów budowlanych w rodzinnych ogrodach działkowych – potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i położonej na niej altany
  • Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone dokument stwierdzający tożsamość

W roku 2019 usługę polegająca na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierający azbest z terenu gminy Raszyn będzie wykonywać Hubert Wieczorek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HUBERT WIECZOREK „HUBERT” z siedzibą w Górze Puławskiej przy ul. Powiśle 29, 24-100 Puławy, która została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.

Więcej informacji w sprawie dofinansowania unieszkodliwiania odpadów azbestowych w gminie Raszyn można uzyskać w Urzędzie Gminy Raszyn Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej u Pani Jolanty Banasiak pod nr tel. 22 701-79-12 w godzinach pracy urzędu.