Dnia 25 lipca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie dla Gminy Raszyn:

  • na zakup 50 sztuk oczyszczaczy powietrza – 75.000zł (co stanowi 50% kosztów)
  • na zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu oraz drona badającego skład dymu z kominów – 130.000 (co stanowi 50% planowanych kosztów).

Gmina Raszyn od kilku lat prowadzi aktywną politykę pro środowiskową. Wyrazem dbałości o środowisko są liczne realizowane programy, jak choćby wymiany pieców węglowych, usuwania azbestu, likwidacji dzikich wysypisk, udział w Programie rządowym Czyste powietrze i inne. W bieżącym roku 2019 zostanie zrobiony kolejny ważny krok na drodze poprawy stanu powietrza w Gminie Raszyn.

W ramach uzyskanego dofinansowania planujemy do 31 października 2019 roku zakup 50 sztuk profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych Gminy Raszyn.

Ze względu na fakt, iż zanieczyszczone powietrze jest najbardziej szkodliwe dla najmłodszych, którzy nie mają jeszcze silnego układu odpornościowego i chłoną jak gąbka trujące substancje, rodzi się potrzeba ochrony dzieci w przedszkolach i szkołach oraz w świetlicach środowiskowych i ognisku wychowawczym. Dzieci spędzają tam sporo czasu na zabawie, odpoczynku i nauce. Warto by przebywały w czystym i bezpiecznym środowisku, który wpłynie na poprawę ich zdrowia, zwiększy koncentrację i procesy pamięciowe.

Gmina Raszyn leży na terenach, na których stwierdzono występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5. Realizując zadania własne z zakresu ochrony środowiska, Gmina prowadzi szeroko zakrojone działania z zakresu zwalczania procederu spalania odpadów. W ramach uzyskanego dofinansowania planujemy do 31 października 2019 roku zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu czyli smogobusa orazdrona badającego skład dymu z kominów. Posiadanie własnego sprzętu umożliwiającego prowadzenie pomiarów zanieczyszczeń (w tym tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, siarkowodór, pyły PM2,5 / PM10) znacząco zwiększy efektywność działań Gminy Raszyn w tym zakresie.