Obwieszczenie
Wójta Gminy Raszyn o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie
zaopiniowania zmiany w statutach jednostek pomocniczych Gminy Raszyn
dotyczącej wydłużenia kadencji sołtysów i rad sołeckich
lub przewodniczących zarządu i zarządów osiedli z 4 do 5 lat

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne stosownie do Zarządzenia Nr 44/2019 Wójta Gminy Raszyn z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zaopiniowania zmiany w statutach jednostek pomocniczych Gminy Raszyn dotyczącej wydłużenia kadencji sołtysów i rad sołeckich lub przewodniczących zarządu i zarządów osiedli z 4 do 5 lat, zgodnie z procedurą konsultacji społecznych w Gminie Raszyn, stanowiącą załącznik do Uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn.

Zgodnie z treścią ww. zarządzenia akcja informacyjna o prowadzonych konsultacjach społecznych rozpocznie się od dnia 15 kwietnia 2019 r., a zakończy się w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany w statutach jednostek pomocniczych Gminy Raszyn dotyczącej wydłużenia kadencji sołtysów i rad sołeckich lub przewodniczących zarządu osiedli i zarządów osiedli z 4 do 5 lat, wynikający z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506)

Celem konsultacji jest zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy Raszyn w sprawie długości kadencji sołtysa i rady sołeckiej lub przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla, w sołectwach lub osiedlach Gminy Raszyn.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 24 kwietnia 2019 r. do 2 maja 2019 r.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Raszyn posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety skierowanej do mieszkańców Gminy Raszyn z pytaniem „Jak długo powinna trwać kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla, w jednostkach pomocniczych Gminy Raszyn” wraz ze wskazaniem w ankiecie jednego z zaproponowanych rozwiązań – 4 lata lub 5 lat

Formularze konsultacyjne udostępnione będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a w Raszynie.

Wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a w Raszynie. Formularz w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: konsultacje@raszyn.pl

Osobą koordynującą i odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor Referatu Oświaty i Spraw Społecznych – Anna Wudarczyk.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Więcej informacji: http://bip.raszyn.pl/?a=14328