Gmina Raszyn przypomina, że wkrótce ruszy projekt „Ja w interencie”.

To program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy Raszyn mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy w tym ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu będzie przygotowanie mieszkańców Gminy do korzystania z usług publicznych online załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+, itp.), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej.

W ramach bezpłatnego szkolenia zorganizowane zostaną następujące bloki tematyczne:

1.Rodzic w Internecie

2.Mój biznes w sieci

3.Moje finanse i transakcje w sieci

4.Działam w sieciach społecznościowych

5.Tworzę własną stronę internetową (blog)

6.Rolnik w sieci

7.Kultura w sieci

W ramach każdego modułu szkoleniowego zapewniona zostanie pomoc przy wypełnianiu wniosku „CZYSTE POWIETRZE”. Program koncentruje się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Szkolenia z programu Ja w interencie będą się odbywać w cyklach 2 x 6 h w grupach maksymalnie do 12 osób. Planowany termin szkoleń: styczeń – kwiecień 2019 roku.

Uczestnicy szkolenia: osoby powyżej 25 roku, bez górnej granicy wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, a także osoby z niepełnosprawnościami. Zapewniony będzie wszystkim uczestnikom materiały edukacyjne oraz catering.

Nabór uczestników szkoleń prowadzony będzie przez partnera projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą w Ruścu.

W najbliższym czasie pojawią się komunikaty dotyczące naboru uczestników do tego projektu na stronach LGD http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ oraz Urzędu Gminy Raszyn. Szczegółowe informacji można uzyskać pod nr tel. 660 288 138, e-mail: mmarciniak@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.

Opis szczegółowy szkoleń na stronie:

http://raszyn.pl/fundusze/referat-pozyskiwania-funduszy-zewnetrznych-spoleczno-edukacyjnych/projekt-pn-quot-j-w-internecie-quot/k/opis-zakresu-szkolen-w-ramach-projektu-pt-ja-w-internecie